LISMI

xappy_lismi

El coneixement ens fa responsables

 

Assessorament en matèria de LISMI

A Xappy People oferim assessorament en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat:

 • Assessorament laboral en referència als avantatges legals i econòmics que els pot oferir cada forma de contractació possible per al compliment de la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids).
 • Assessorament de les mesures alternatives i fórmules.
 • Tramitació de Certificats d’Excepcionalitat per al compliment alternatiu de la reserva legal.
 • Anàlisi de llocs de treball i recerca d’oportunitats per a treballadors amb discapacitat a les empreses obligades a complir amb la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids).
 • Sensibilització de l’equip de treball on s’integraran els nous treballadors amb discapacitat. Seguiment i manteniment de la inserció durant la vigència del contracte.

Què és la LISMI?

L’Article 49 de la Constitució espanyola estableix que els poders públics crearan una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat (PAD) física, psíquica o sensorial, a les quals donarà l’atenció especialitzada que necessitin i els empararà especialment perquè puguin desenvolupar els drets que aquest títol atorga a tots els ciutadans.

En desenvolupament d’aquest mandat constitucional, l’Article 38.1 de la LISMI, Llei 13/1982 del 7 d’abril d’Integració Social dels Minusvàlids estableix, en la redacció donada a la Llei 24/2001 dels 27 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, que les empreses públiques o privades que tinguin 50 o més treballadors estan obligades al fet que, d’entre ells, almenys el 2% siguin treballadors amb una discapacitat superior al 33%.

Càlcul del número de treballadors

Com calcular el número de treballadors/es contractats/des per tal de complir amb la quota de reserva del 2% de la LISMI?

Per calcular el número de treballadors/es de l’empresa (la mitjana anual) per tal complir amb la quota de reserva del 2% es sumen aquests tres tipus de contractes :

 • Indefinits (temps complet o parcial): cada contracte té el valor d’1 treballador.
 • Temporals (durada > 1 any): cada contracte té el valor d’1 treballador.
 • Temporals (durada < 1 any): segueix el següent càlcul:
  • Contractes de 200 a 365 dies: cada contracte té el valor d’1 treballador.
  • Contractes de manys de 200 diess: total de dies treballats/ 200 dies.

Mesures Alternatives

És l’opció que ofereix la Llei a les empreses públiques o privades de 50 o més treballadors obligades a la quota de reserva del 2% de la seva plantilla de personal discapacitat per quedar totalment o parcial exemptes d’aquesta obligació a través de l’aplicació d’una o algunes de les mesures substitutives regulades en el Reial Decret 264/2005.

Les mesures alternatives regulades al Reial Decret 364/2005 són:

 • Signatura d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball per la compra de béns o serveis per al desenvolupament normal de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura. Es consignarà el contractista, l’objecte del contracte, el nombre de treballadors amb discapacitat als quals equival la contractació i l’import i durada de la mesura.
 • Signatura d’un contracte mercantil o civil amb un treballador autònom amb discapacitat per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
 • Realització de donacions i accions de patrocini econòmic sempre de caràcter monetari per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació per a persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a elles i finalment la seva integració en el mercat de treball. Es recollirà la fundació o associació d’utilitat pública destinatària, el nombre de contractes amb treballadors amb discapacitat als quals hagi de substituir i l’import de la mesura.
 • La constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del contracte corresponent amb un Centre Especial de Treball. Es recolliran les dades identificatives del Centre Especial de Treball amb el qual se subscrigui el contracte corresponent, el nombre de treballadors amb discapacitat que s’ocuparan en l’enclavament laboral i el nombre de treballadors amb discapacitat deixats de contractar per sota de la quota del 2% al qual equivalen.

Còmput de la quantitat de negoci

 • L’import anual dels contractes mercantils o civils amb centres especials d’ocupació, haurà de ser almenys, 3 vegades l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la plantilla.
  Per 2011: 7.455,14 [IPREM mensual x 14] x 3= 22.365,42 €
 • L’import anual per a la donació haurà de ser, almenys, de 1,5 vegades l’IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la plantilla.
  Per 2011: 7.455,14 x 1,5= 11.1182,71 €

Certificat d’Excepcionalitat

Què necessita l’empresa per poder executar les mesures alternatives?
Cal trobar-se en possessió del certificat d’excepcionalitat i tenir aprovada pel servei d’ocupació competent l’aplicació de la mesura alternativa per la qual s’opta.

Què és el certificat d’excepcionalitat?
És una resolució del Servei Públic d’Ocupació competent en la qual s’autoritza a una empresa, de manera temporal, a adoptar alguna de les mesures alternatives regulades en el Reial Decret 364/2005, en substitució de l’obligació de reserva del 2% de la seva plantilla per a treballadors amb discapacitat.

Quin organisme és competent per concedir el certificat d’excepcionalitat i les Mesures Alternatives?
La competència correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal o als Serveis Públics d’Ocupació Autonòmics en relació al territori en què estigui ubicada l’empresa.
Quan l’empresa està ubicada al territori d’una sola comunitat autònoma, la competència s’exercirà pel servei públic d’ocupació d’aquesta comunitat, llevat que aquesta no tingui transferides les competències en matèria de polítiques actives d’ocupació; en aquest cas la competència l’ha d’exercir el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Catalunya que té les competències transferides al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El Servei Públic d’Ocupació competent ha de resoldre sobre la declaració d’excepcionalitat i les mesures alternatives aplicades en una mateixa resolució administrativa.

Els formularis oficials estan disponibles a la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat).

Preguntes freqüents

Si ja tinc ja contractats béns i/o serveis amb un Centre Especial de Treball estic complint amb la llei? És vàlida una factura que justifiqui aquest contracte?

No, la sol·licitud del Certificat d’Excepcionalitat davant el Servei Públic d’Ocupació competent juntament amb el contracte corresponent són indispensables perquè el compliment de la legislació de Mesures Alternatives sigui vàlid.

Encara que compleixi amb la LISMI puc contractar un CET?

Sí, ajudarà a la Responsabilitat Social Corporativa de la seva empresa.

Si utilitzo les mesures alternatives quedo exempt de contractar persones amb discapacitat?

Encara que l’empresa utilitzi les mesures alternatives, ha d’intentar contractar personal amb discapacitat progressivament fins a arribar al 2% de la plantilla com a mínim durant els 3 anys que té validesa el Certificat d’Excepcionalitat.
Un cop passats aquests 3 anys, si no s’ha aconseguit complir la quota de reserva haurà de tornar a sol·licitar el Certificat d’Excepcionalitat per poder acollir-se a una de les mesures alternatives en compliment del RD 364/2005.

Es poden combinar les diferents mesures alternatives entre elles?

Sí, el Reial Decret 364/2005 estableix que les mesures alternatives es poden aplicar de forma alternativa o simultània.

Puc entregar una donació per mesures alternatives a qualsevol fundació o associació?

No. Només a aquelles fundacions o associacions d’utilitat pública l’objecte social de les quals sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a elles i finalment la seva integració en el mercat de treball.

Contractar persones amb discapacitat a través d'una ETT ajudaria a complir la quota del 2%?

Sí. La LISMI estableix expressament la possibilitat de contractar persones amb discapacitat a través d’empreses de treball temporal.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies